Chứng chỉ

DZS đảm bảo tất cả các hệ thống của công ty, từ bên trong đến bên ngoài cũng như cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng đạt được các chứng chỉ ISO như ISO9001, TL9000, ISO 14001, ISO 27001 và ISO 22301.