SDN/NFV Solution

Giải pháp SDN / NFV DZS cung cấp các sản phẩm cho các mạng mới hoặc hiện có. Khái niệm Truy nhập Tích hợp bắt đầu với sự ra đời của IMACS. Ban đầu, IMACS là một khái niệm giúp tiết kiệm băng thông cho các dịch vụ thoại và truy cập dữ liệu. IMACS đã không đi lạc khỏi tầm nhìn của nó và vẫn là giải pháp truy cập tích hợp linh hoạt, mạnh mẽ nhất với khả SDN/NFV Solution DZS provides channel bank products for new or existing networks. The concept of Integrated Access began with the introduction of the IMACS. Initially, the IMACS was a vision that brought bandwidth savings for voice and data access. IMACS has not strayed from its vision and has remained the most flexible, robust, and scalable integrated access solution in the telecommunications market today. In fact, we have continued to build on our promise to provide the most robust set of voice and data access services and applications on one manageable platform – IMACS.

With over 50 optional service application modules and four flexible and scalable chassis options, the IMACS provides an almost limitless combination of services, applications and network interfaces.rên nền tảng IMACS.

Với hơn 50 môđun ứng dụng dịch vụ tùy chọn và bốn tùy chọn khung gầm linh hoạt và có khả năng mở rộng, IMACS cung cấp gần như vô hạn các dịch vụ, ứng dụng và giao diện mạng.